jozifacebooktwitterd6

Verskilmakers logo klein

Die volgende dienste word aangebied:

Berading   

 • Individueleberading    
 • Gesinsberading    
 • Huweliksberading    
 • Traumaberading    


Die dienste word gratis aan lidmate en nie-lidmate verskaf aangesien die kerk die dienste ingekoop het.

dot-line

Kursusse

 • Huweliksvoorbereidingkursusse word deurlopend aangebied vir persone wat gaan trou.    
 • Divorce Care word aan die begin van die jaar aangebied vir mense wat onlangs geskei is of iemand wil help wat deur ‘n egskeiding gaan.    
 • Die Rousmartkursus (Grief Share) word ook aan die begin van die jaar aangebied. Dit word aangebied om mense te help om die rouproses te verstaan en te hanteer.    
 • Gesonde Emosionele Spiritualiteit word in  die tweede kwartaal aangebied.    

dot-line

Verwysings en samewerking met ander professionele persone

Hoewel daar nie voltydse terapeute of mediese dokters in diens van die gemeente is nie, is daar goeie kontakte opgebou met ander professionele persone binne en buite die gemeenskap. Verwysings word gedoen teen ‘n normale of spesiale tarief. Indien dit finansieel nie moontlik vir ‘n persoon is om die koste te vereffen nie, sal daar na subsidiëring gekyk word deur die Maatskaplike Werker. Daar sal ook na die moontlikheid van borge gekyk word waar noodsaaklik is.

dot-line

Dienste:

 • Mediese Dokters    
 • Arbeidsterapeute    
 • Tandheelkunde    
 • Sielkundiges en Psigiaters    
 • Opvoedkundiges    
 • Spraakterapeute    

dot-line

Anonieme verwysings 

Indien daar persone is wat hulp benodig, maar wat anoniem wil bly, kan Alda gekontak word. Na die oproep kan besluit word watter diens of verwysing gelewer kan word en kan die nodige kontaknommer deurgegee word.  

dot-line

Ander verwysings 

 • Rehabilitasiesentrums    
 • Aftree-oorde 

Alda Boer - Direkteur Versorging (M.Soc.Sc. In Maatskaplike Werk) beskik oor inligting van instansies en telefoonnommers vir verwysings en sal jou ook bystaan in die proses waar nodig met opname.

Alda kan gekontak word op (011) 475 5510 van Maandag tot Vrydag tussen 8:00 en 13:00 vir meer inligting.   

dot-line

Lering/opleiding/toerusting

Ons is ‘n gemeente waar leiers geïdentifiseer, toegerus en bemagtig word. Weltevreden is nie ‘n domineeskerk of kerkraadskerk nie. Dit is ‘n gemeentelede kerk. Die lede is betrokke by die gemeente en by alles wat daar gebeur.   

kalenderkontak